داوران

فرآیند داوری

 1. داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.
 2. بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی می گردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می شود.
 3. مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد، در غیراین صورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.
 4. مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.
 5. تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

 1. داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.
 2. استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
 3. استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
 4. داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

 1. مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست،
 2. مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند،
 3. مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود،
 4. مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد.

 

معیارهای داوری مقالات

 • مستند بودن مقاله و بهره وری از یافته های مدرن
 • روش علمی تحقیق (مقدمه هدف طرح مساله نتیجه گیری)
 • میزان نوآوری و ابتکاری بودن 
 • ضرورت و اولویت موضوع
 • رعایت اصول نگارش 
 • انسجام و شیوایی مقاله 
 • کمیت حجم مقاله
 • کیفیت منابع و مآخذ
 • همخوانی عنوان با محتوای مقاله