اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی ذاکراکبری

مدیریت ورزشی مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

sscp.ihuo.ac.ir/
mzakerakbarigmail.com

سردبیر

دکتر حسین زارعیان

مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

h.zareianssrc.ac.ir
0000-0003-1208-4443

مدیر اجرایی

محسن هادی طحان

مدیریت ورزشی مدرس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

www.civilica.com/p/98502
haditahan_mihuo.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرعلی باران چشمه

مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

284040gmail.com

دکتر جمشید فولادی

تربیت بدنی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح

fooladigmail.com

دکتر مهرعلی همتی نژاد

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه گیلان

ma_hematiyahoo.com

دکتر فخرالدین میرافضل

مدیریت ورزشی اداره تربیت بدنی سپاه

mirafzalgmail.com

دکتر مرتضی ناجی

مدیریت استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mnaji2002yahoo.com

دکتر محمدرضا برومند

مدیریت ورزشی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

m_boroumandsbu.ac.ir

دکتر حسین شیروانی

فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه بقیه الله

shirvani.h2006gmail.com

دکتر حمیدرضا گوهررستمی

مدیریت ورزشی هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

goharrostamigmail.com

دکتر علی خورجهانی

فیزیولوژی ورزشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین

cvbuilder.me/resume/fa/113e8d16-b4a7-4635-bc02-2708393919c4
a.khorjahanigmail.com
0000-0003-2475-3165