اهداف و چشم انداز

 چشم انداز نشریه

نشریه علوم ورزشی و توان رزم، نشریه ای  است که با اهداف مشخص مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی و مروری- تحلیلی در حوزه ورزش نظامیان می نماید و درصدد است تا سال 1405 به برترین نشریه در بین نشریات داخلی در حیطه علوم نظامیان تبدیل شود. همچنین، آینده پژوهی ورزش نظامی در افق تمدن نوین اسلامی، با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران معاصر، جهان و بویژه جهان اسلام با گفتمان علمی در قالب رشد و پرورش نیروی انسانی متفکر، تیزبین، دغدغه‌مند و تصمیم‌ساز از چشم اندازهای نشریه علوم ورزشی و توان رزم می باشد.
 
ماموریت نشریه
انتشار مقاله در حیطه علوم ورزشی و توان رزم  نظامیان نیروهای مسلح (فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی،رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی) و سایر زمینه های مرتبط با آمادگی جسمانی  و ورزش نیروهای مسلح که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد.
 
اهداف نشریه
• انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش ورزش در نیروهای مسلح.
•  انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی و توان رزم.
• ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی تربیت بدنی  نیروهای مسلح.
• کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش ورزشی در نیروهای مسلح.
• تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی ورزش نیروهای مسلح.
• کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی و توان رزم نیروهای مسلح.
• ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  تربیت بدنی و علوم ورزشی نیروهای مسلح.
• ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در حیطه تخصصی نشریه در بین اساتید و مربیان رشت های متنوع ورزشی و اختصاصی نیروهای مسلح.