درباره نشریه

ماموریت این نشریه انتشار مقالاتی است که در حیطه ورزش نظامیان مشتمل بر: «فیزیولوژی ورزشی»، «مدیریت ورزشی»، «رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی»، «آسیب شناسی و حرکات اصلاحی» و سایر زمینه های مرتبط با ورزش نیروهای مسلح که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد.

 

محورها

فیزیولوژی ورزشی

- ورزش و تندرستی در نیروهای مسلح

- تحلیل فیزیولوژیک رزم

- ارزیابی فیزیولوژیکی آمادگی رزم

- نیمرخ فیزیولوژیکی نیروهای نظامی نخبه

- نیازمندیهای تغذیه ای و مکمل در بهبود توان رزم

مدیریت ورزشی

- آینده پژوهشی و مطالعات راهبردی در حوزه ورزش نیروهای مسلح

- مدیریت رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی نیروهای مسلح

- مدیریت رفتار سازمانی در سازمان های ورزشی نیروهای مسلح

- مدیریت ورزش همگانی و قهرمانی در نیروهای مسلح

- مطالعات اجتماعی و فرهنگی در محیط های ورزشی نیروهای مسلح

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

- ارائۀ راهکارهای مناسب برای پیشگیری، اصلاح و جلوگیری از پیشرفت ناهنجاری های وضعیتی در نیروهای مسلح

- ارائۀ راهکارهای مناسب برای کنترل آسیب های اسکلتی عضلانی و پیش گیری از وقوع آن ها در نیروهای مسلح

-  ارائۀ راهکارهای مناسب در حیطه های بازتوانی آسیب های اسکلتی عضلانی، و معلولیتهای جسمی- حرکتی در نیروهای مسلح

-  استفاده از آزمون های میدانی و آزمایشگاهی جهت سنجش وضعیت بدنی و تشخیص ناهنجاری های وضعیتی در نیروهای مسلح

رفتار حرکتی و  روانشناسی ورزشی

- یادگیری و کنترل حرکتی در اجرای تکالیف نظامی

- راهکارهای توسعه عملکرد حرکتی و خبرگی در نیروهای نظامی

- راهکارهای بهبود ظرفیتهای شناختی و حرکتی در شرایط اضطراب، استرس و خستگی در نیروهای مسلح

- روانشناسی ورزش و تمرین در نیروهای مسلح

- مداخلات روانشناسی ورزشی در ورزشکاران نیروهای مسلح

- بهزیستی روانشناختی و بهداشت جسمانی در نیروهای مسلح

- مطالعات بنیادی روانشناسی ورزشی در نیروهای مسلح

 بیومکانیک ورزشی

 -تحلیل بیومکانیکی حرکات نیروهای مسلح

 -تاثیرسنجی تمرینات مختلف برای بهبود تکنیک حرکات نیروهای مسلح

 -مطالعات ارگونومیکی و طراحی تجهیزات مناسب برای عملکرد بهینة نیروهای مسلح

 -طراحی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مناسب برای اجرا و کنترل بهینة تمرینات بدنی نیروهای مسلح

  

* نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

*دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این نشریه به صورت آزاد در وب سایت نشریه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.  

 

*نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت محرمانه بوده و فقط در نشریه بکار می رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.