دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1401