فراتحلیل پژوهش‌های مدیریت ورزشی چاپ شده در مجلات علمی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

چکیده

هدف: پژوهش‌های متعددی در حوزه علوم ورزشی و تربیت‌بدنی در کشور انجام می‌شود. سازمان‌ها به خصوص سازمان نظامی نیز جهت آمادگی جسمانی و ارتقاء توان رزمی به این حوزه از تحقیقات نیاز دارند. هدف از این مطالعه بررسی پژوهش‌های مدیریت ورزشی چاپ شده در مجلات علمی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فراتحلیل است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. این تحقیق، از روش فراتحلیل استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مقالات علمی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی چاپ شده در 5 نشریه علمی وابسته به ارتش است.
یافته‌ها: تعداد 75 مقاله مرتبط با موضوع ورزش و تربیت‌بدنی در پنج فصلنامه وابسته به ارتش یافت شد. از این تعداد مقاله به ترتیب 48، 15، 6، 5 و 1 مقاله به گرایش فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، روانشناسی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و رفتار حرکتی ورزشی مربوط می‌شود. سال 1396 بیشترین فراوانی چاپ مقالات ورزشی با فراوانی 20 مقاله و سال 1398 با چاپ پنج مقاله در گرایش مدیریت ورزشی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
نتیجه‌گیری: مباحث مورد تحقیق در مقالات مدیریتی شامل موارد متعدد می‌باشد، بنابراین تولیدات پژوهشی برای سازمان‌های نظامی بسیار مهم و اساسی بوده و نگاه همه جانبه و نیازسنجی پژوهشی به منظور پوشش همه حوزه‌های مدیریت ورزشی باعث توسعه و رشد سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Meta-analysis of sports management researches in Islamic republic of Iran: Army Scientific Journals

نویسنده [English]

  • kiyumars moladoost
Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Numerous studies have been conducted in the field of sports science and physical education in Iran. Organizations, especially the military ones, also need researches in this field to improve their physical readiness and combat capability .The purpose of this study was to investigate sports management researches published in Iranian army scientific journals with a meta-analysis approach.
Methodology: . Regarding the purpose and use, this study is descriptive and applicable. In this study, the meta-analysis approach was used. The statistical population of this research was all published articles in five scientific journals of Islamic republic of Iranian army.
Results: Findings show that 75 articles related to sports and physical education was found in five military-affiliated journals. Out Of these, 48, 15, 6, 5 and 1 articles are related to sports physiology, sports management, sports psychology, sports pathology and sports motor behavior, respectively. The highest frequency of published articles was in 2017 and 2018 with the frequency of 20 articles and 5 articles respectively.
Conclusion: The subjects dealt with sport management were the various ones, hence conducting research in military organization is a necessity, so a comprehensive perspective and a multi- aspect need analysis in all sport management fields could improve and develop the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Army Physical Education, Research Development, Physical Education Research Development, Army'
  • s Sports Need Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 08 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 دی 1400