تأثیر 6 هفته تمرین TRX بر آمادگی جسمانی تکاوران نیروی زمینی سپاه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)، تهران، ایران

چکیده

هدف: یکی از عوامل مهم و موثر در افزایش توان رزم نظامیان آمادگی جسمانی است. یافتن روش های مطلوب افزایش آمادگی جسمانی نظامیان ضروری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات TRX بر آمادگی جسمانی تکاوران نیروی زمینی سپاه بود.
روش‌شناسی: 20 نفر از تکاوران نیروی زمینی سپاه به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه (10 نفر تمرینات TRX با میانگین سن 57/2  ± 80/25 سال، وزن 85/6   ± 40/74 کیلوگرم، قد 80/5  ± 20/175 سانتی‌متر و شاخص توده بدنی  28/1 ± 32/24 کیلوگرم در متر مربع؛ و10 نفر گروه کنترل با میانگین سن 90/2±70/27 سال، وزن 67/7  ± 60/74 کیلوگرم، قد 05/5 ±60/175، و شاخص توده بدنی 76/1 ± 18/24 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل یک دوره 6 هفته‌ای تمرینات TRX به ‌صورت سه جلسه در هفته بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌ t مستقل استفاده شد. سطح معناداری برای تمام آزمون ها 05/0>p در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پس از جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، مشخص شد تمرین TRX باعث افزایش معنادار تعداد شنا و بارفیکس، رکورد دوی سرعت، و پرس سینه و اسکات افراد می‌شود(05/0>p). همچنین، تمرین TRX باعث بهتر شدن رکورد 3200 متر دویدن آزمودنی‌ها ‌شد، اما این بهبود رکورد از نظر آماری معنادار نبود(05/0<p).
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، به نظر می‌رسد یک دوره 6 هفته‌ای تمرین TRX باعث افزایش آمادگی جسمانی افراد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of TRX training on physical fitness in Army of the Guardians of the Islamic Revolution ground forces

نویسندگان [English]

  • Behzad Aria 1
  • morteza mirzaei 2
1 Department of Sports Science, Faculty of Psychology, Yazd University, Yazd, Iran
2 M.A in Physical Education and Sports Science University of Emam Hossein, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: One of the most important and effective factors in increasing the combat capability of the military is physical fitness. Therefore, finding desirable methods to increase the physical fitness of the military is essential. The aim of the present study was to investigate the effect of a TRX training course on the physical fitness of IRGC ground commandos.
Methodology: 20 IRGC ground commandos were selected as a sample and divided into two groups of 10 TRX exercises with an average age of 25.80 + 2.57 years, weight 74.40 + 6.85 kg, height 175.20 + 5.80 cm and body mass index 24.32 + 1.28 Kg per square meter; And 10 people in the control group with an average age of 27.70 + 2.90 years, weight 74.60 + 7.67 kg, height 175.60 + 5.05 and body mass index 24.18 + 1.76 kg per square meter were divided. The training program consisted of a 6-week course of TRX exercises three sessions per week. Independent t-test was used to analyze the data. Significance level was considered p < 0.05 for all tests.
Results: After collecting and analyzing the data, it was found that TRX training significantly increases the number of push-ups and chin-ups, speed running record, and chest press and squat (p < 0.05). Also, TRX training improved the subjects' record of running 3,200 meters; But this record improvement was not statistically significant (p < 0.05)..
Conclusion: In general, a 6-week course of TRX training seems to increase physical fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Fitness
  • Suspended Exercises
  • T. R. X
  • Army Geround Forces