مقایسه کمالگرایی، سرسختی ذهنی و پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های رزمی و نیروهای ویژۀ تیپ 65 ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به مقایسة کمالگرایی، سرسختی ذهنی و پرخاشگری رزمی­کاران و تکاورانِ ارتش پرداخت.
روش‌شناسی: شرکت­کنندگان شامل 74 نفر از ورزشکاران مرد باشگاه­های شهر تهران (منطقه 5، 9، 22) با بیش از 7 سال سابقه ورزشی در ده رشتة رزمی (کاراته، تکواندو، ووشو، کیگ­بوکسینگ، بوکس، جودو، کشتی، کیوکشین، هاپکیدو، کنگ فو) و 78 نفر از تکاورانِ نیروهای ویژة تیپ 65 ارتش ایران با بیش از 7 سال سابقه بود که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش­نامه­های استاندارد سرسختی ذهنی ورزشی (گلبی و شیرد)، کمالگرایی چندبعدی ورزشی ـ۲ (کالاتوس و همکاران) و خشم و پرخاشگری رقابتی (ماکسول و موریس) استفاده شدند.
یافته‌ها: نتایج آزمون تی گروه­های مستقل نشان داد دو گروه از لحاظ میانگین سنی و تجربه ورزشی تفاوت نداشتند. همچنین متغیرهای خشم، پرخاشگری و خشم کلی؛ و متغیرهای معیار شخصی، اهمیت به اشتباه، فشار مربی و کمالگرایی کلیِ گروه تکاوران بطور معناداری از گروه ورزشکاران رزمی بالاتر بود. اما سرسختی ذهنی ورزشی و خرده مقیاس­های آن در دو گروه تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه‌گیری: یافته­ها تأکید می­کنند که احتمالا متغیرهای روانشناختی تحت تأثیر رشته­های ورزشی رزمی قرار نگرفته اند، بلکه شاید محیط، نوع و شدت تمرینات یا ویژگیهای شخصیتی تکاوران موجب بالاتر بودن میزان پرخاشگری و کمالگرایی آنان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of perfectionism, mental toughness, and aggression of combat athletes and military commandos

نویسندگان [English]

  • maryam Abdoshahi 1
  • Tahereh Alipour 2
  • Marjan Hashemi 2
1 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of sport science, Alzahra University, Tehran, Iran
2 M.A. in Motor Behavior, Faculty of sport science, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study compares the perfectionism, mental toughness and aggression of combat athletes and military commandos.
Methods: Participants include 74 male athletes from Tehran clubs (regions 5, 9 and 22) with more than 7 years of experience in ten martial arts (karate, taekwondo, wushu, kigboxing, boxing, judo, wrestling, kyokshin, hapkido, Kung Fu) and 78 special forces commandos of the 65th Brigade of the Army of the Islamic Republic of Iran with more than 7 years of experience were selected by simple random sampling. The standard questionnaires of sports mental toughness (Golby and Shird), multidimensional sports perfectionism-2 (Kalatos et al.) And competitive anger and aggression (Maxwell and Morris) were used.
Results: The results of independent group T test showed that the two groups did not differ in terms of mean age and exercise experience.Also Variables of Anger, aggression and general anger and personal criterion variables, erroneous importance, coach pressure and overall perfectionism of the Army commandos were significantly higher than those of the combat athletes.But there was no significant difference between sports mental toughness and its subscales in the two groups.
Conclusions: The findings suggest that psychological variables may not have been affected by martial arts, but rather that the environment, type, and intensity of training or the personality traits of commandos  may have increased their aggression and perfectionism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • Mental toughness
  • Aggression
  • combat athletes
  • Army Commandos