طراحی و تدوین برنامه راهبردی مدیریت تربیت بدنی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز 1404

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 رئیس آکادمی ورزش سازمان تربیت بدنی آجا

2 دکتری مدیریت استراتژیک دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت استراتژیک دفاعی، رئیس سازمان تربیت بدنی آجا، تهران، ایران

4 رئیس کارگروه علمی مدیریت ورزشی سازمان تربیت بدنی آجا

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، طراحی و تدوین برنامه راهبردی مدیریت تربیت­ بدنی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز 1404 بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر کاربردی و به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد شاغل در حوزه تربیت بدنی نداجا در سطح مناطق و پایگاه­ها بودند. شیوه گردآوری اطلاعات در این تحقیق، بررسى اسناد و مدارک در طى مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با خبرگان، مسئولین، متخصصین و مدیران حوزه ورزش نداجا و استفاده از پرسش­نامه برای گردآوری داده­ها بود. در این تحقیق از روش­های آماری توصیفی و استنباطی در جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده گردید. کلیه داده­ها در نرم افزار آماریSPSS  نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مدیریت تربیت بدنی نداجا در وضعیت تغییر قرار دارد. براساس تحلیل SWOT،  در مجموع 34 استراتژی شامل 15 استراتژی SO، 5 استراتژی ST، 9 استراتژی WO و 5 استراتژی WT برای ورزش نداجا تدوین شد.
نتیجه‌گیری: تربیت بدنی نداجا می­تواند با بکارگیری و ارزیابی مجدد استراتژی­ها مسیر تحقق اهداف آرمانی را هموار سازد و در نهایت با هدفمندکردن برنامه­های سازمان موجبات توسعه هر چه بیشتر ورزش را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and development of strategic plan for physical education management of the Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran on the perspective 1404

نویسندگان [English]

  • Reza Sharbatzadeh 1
  • Amir Noori 2
  • Jamshid Fooladi 3
  • Mostafa Sani 4
1 Head of the Sports Academy of the AJA Physical Education Organization
2 PhD in Sports Management, Head of Sports Academy of AJA Physical Education Organization, Tehran, Iran
3 PhD in Sports Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Head of the Scientific Working Group on Sports Management of the AJA Physical Education Organization
چکیده [English]

Objective: To design and formulate a strategic plan for the management of the Physical Training of the Strategic Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran in the perspective of 1404.
Methodology: The present study is applied and surveyed. The statistical population included all people working in the field of Nedaja physical education at the level of regions and bases. The method of data collection in this study was reviewing documents, library studies and interviewing experts, officials, specialists and managers of Nedaja sports and using a questionnaire to collect data. In this research, descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data.All data were analyzed in SPSS software version 20.
Results: The results showed that the management of Nedaja physical education is changing. Based on the SWOT analysis, in total, 34 strategies, including 15 so strategies, 5 st strategies, 9 WO strategies and 5 WT strategies for Nedaja sport were developed.
Conclusion: Nedaja Physical Education can pave the way for achieving the ideal goals by applying and re-evaluating strategies, and finally, by targeting the organization's programs, provide the most possible development of sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • 1404 Vision
  • Nedaja