تأثیر تمرینات منتخب بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کادر ویژه نیروی انتظامی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه آزاد اصفهان- ایران

2 دانشیار حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد کرج، ایران.

چکیده

هدف: تشخیص آمادگی جسمانی و ظرفیت عملکردی افراد نظامی از دغدغه‌های مهم نیروهای مسلح کشور است. هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی در بین کادر نیروی انتظامی بود.
روش‌شناسی: برای این منظور 20 نفر از کادر ویژه نیروی انتظامی به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده‌اند. سپس این تعداد به دو گروه مداخله و گروه کنترل به ‌طور تصادفی تقسیم شدند. به گروه مداخله تمرینات جسمانی در طول 8 هفته داده شد. پس از 8 هفته از هر دو گروه مداخله و کنترل آزمون­های آمادگی جسمانی (دراز و نشست، پرش جفت، بارفیکس، دو 60 متر، تست چابکی، شنا و تست کوپر) گرفته شد. در این تحقیق به بررسی اثرات تمرینات آمادگی جسمانی بر روی کادر ویژه نیروی انتظامی در گروه مداخله و کنترل می‌پردازیم. آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک آماری درتحقیق استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون f و t و یو من ویتنی انجام شد و بررسی نرمال بودن داده‌ها توسط آزمون شاپیروویلک وکلموگروف- اسمیرنوف انجام گرفت. در این پژوهش از نرم­افزار SPSS نسخه ۲۶ درصد سطح معناداری 05/0= p استفاده شد.
یافته‌ها: تمرینات منتخب برروی فاکتورهای آمادگی جسمانی از قبیل (شنا، دراز و نشست، بارفیکس، آزمون کوپر) تاثیرگذار بوده است. آزمون 9´4 و پرش جفت بین دو گروه تجربی و کنترل اثر معناداری وجود نداشت. میانگین تعداد دراز نشست (۷۴) و بارفیکس (۳۴.۶)، شنا (۷۹.۶۱) و زمان‌ آزمون ۳۲۰۰ متر (95/10) بر دقیقه به دست آمد.
نتیجه‌گیری: در کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی فاکتورهای آمادگی جسمانی نظیر دو 60 متر و پرش جفت و چابکی باید تقویت شود.

عنوان مقاله [English]

Effect of Selected Exercises on Physical Fitness Factors of Special Forces Staff of Law Enforcement

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Rafiei 1
  • GholamAli Ghasemi 2
  • Morteza Shoaee 3
1 Department of Corrective Movements, Faculty of Physical Education, Isfahan Azad University, Iran
2 Associate Professor of Corrective Movements, Faculty of Sports Sciences, University of Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor of Strategic Management, Faculty of Management, Karaj Azad University, Iran.
چکیده [English]

Objective: Recognizing the physical fitness and functional capacity of military personnel is one of the important concerns of the country's armed forces. The purpose of this study was to compare the factors of physical fitness among law enforcement personnel.
Methodology: For this purpose, 20 members of the special police forces have been selected by simple random sampling. Then this number was randomly divided into two groups of intervention and control group.The intervention group was given physical exercises for 8 weeks. After 8 weeks, physical fitness tests (sit ups, knee tuck jump, chin ups, 60 meters speed running, agility test, push ups and Cooper test) were taken from both intervention and control groups.In this study, we examine the effects of physical fitness exercises on special police forces in the intervention and control groups. Parametric and non-parametric statistical tests have been used in the research.Data were analyzed by Mann-Whitney f and t-tests and the normality of the data was assessed by Shapirovilk and Kolmogorov-Smirnov tests. In this study, SPSS software version 26 with a significance level of p = 0.05 was used.
Results: Selected exercises have an effect on physical fitness factors such as (push ups, sit ups, chin ups and Cooper test). The 4×9 agility test and the knee tuck jump between the experimental and control groups did not have a significant effect. Mean number of sit ups (74), chin ups (34.6), push ups (79.61) and test time of 3200 meters (10.95) per minute were obtained.
Conclusion: In the staff of the special unit of the police force, physical fitness factors, such as: 60 meters, knee tuck jump and agility should be strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Fitness
  • Special force
  • Law Enforcement
  • Mann-Whitney Nonparametric Test
  • Bootstrap Percent Confidence Interval