فراتحلیل پژوهش‌های مدیریت ورزشی چاپ‌شده در مجلات علمی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

چکیده

هدف: پژوهش‌های متعددی در حوزه علوم ورزشی و تربیت‌بدنی در کشور انجام می‌شود. سازمان‌ها به خصوص سازمان های نظامی نیز جهت آمادگی جسمانی و ارتقاء توان رزمی به این حوزه از تحقیقات نیاز دارند. هدف از این مطالعه بررسی پژوهش‌های مدیریت ورزشی چاپ شده در مجلات علمی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فراتحلیل است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. این تحقیق، از روش فراتحلیل استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مقالات علمی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی چاپ شده در 5 نشریه علمی وابسته به ارتش است.
یافته‌ها: تعداد 75 مقاله مرتبط با موضوع ورزش و تربیت‌بدنی در پنج فصلنامه وابسته به ارتش یافت شد. از این تعداد مقاله به ترتیب 48، 15، 6، 5 و 1 مقاله به گرایش فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، روانشناسی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و  رفتار حرکتی ورزشی مربوط می‌شود. سال 1396 بیشترین فراوانی چاپ مقالات ورزشی با فراوانی 20 مقاله و سال 1398 با چاپ پنج مقاله در گرایش مدیریت ورزشی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
نتیجه‌گیری: مباحث مورد تحقیق در مقالات مدیریتی شامل موارد متعدد می‌باشد، بنابراین تولیدات پژوهشی برای سازمان‌های نظامی بسیار مهم و اساسی بوده و نگاه همه جانبه و نیازسنجی پژوهشی به منظور پوشش همه حوزه‌های مدیریت ورزشی باعث توسعه و رشد سازمان خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

content analysis of sports management researches in Islamic republic of Iran: Army Scientific Journals

نویسنده [English]

  • kiyumars moladoost
Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Numerous studies are conducted in the field of sports science and physical education in the country. Organizations, especially military organizations, need research in this area to improve their physical fitness and combat capability.The purpose of this study is to review the sports management research published in the scientific journals of the Army of the Islamic Republic of Iran with a meta-analysis approach.
Methodology: The present study is descriptive in terms of purpose and applied in terms of type of use. In this study, meta-analysis method was used. The statistical population of this research is all scientific articles of sports sciences and physical education published in 5 scientific journals affiliated with the army.
Results: 75 articles related to sports and physical education were found in five military-affiliated quarterly magazines. Of these, 48, 15, 6, 5, and 1 articles are related to sports physiology, sports management, sports psychology, sports pathology, and sports motor behavior, respectively.In 2017, the highest number of sports articles published with a frequency of 20 articles, and in 2019, with the publication of five articles in the field of sports management, had the highest frequency.
Conclusion: The topics researched in management articles include several cases. Therefore, research products are very important and basic for military organizations, a comprehensive view and research needs assessment to cover in all areas of sports management will lead to the development and growth of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Army Physical Education
  • Research Development
  • Physical Education Research Development
  • Army's Sports Need Analysis