بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رویکرد داده‌بنیاد

نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رویکرد داده‌بنیاد بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر به صورت کیفی به روش گلیزر بود. جامعه آماری شامل اساتید و اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی، مدیران و صاحب نظران ورزش قهرمانی سپاه بود. تعداد 10 نفر از افراد جامعه کیفی، به صورت هدفمند نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته برگرفته از مطالعات کتابخانه‌ای بود. پایایی مصاحبه‌ها با روش توافق درون موضوعی 83/0 بدست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 205 کد در مرحله کد گذاری باز و 7 محور در کدگذاری محوری بدست آمد و در نهایت 7 عامل؛ عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دیدگاه ورزشی، محیطی، اجتماعی و توسعه تکنولوژی در توسعه ورزش قهرمانی سپاه مؤثر می­باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق می‌تواند برای مدیران و تصمیم گیران در ورزش قهرمانی سپاه پاسداران برای برای تعیین الویت‌های عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on the Development of Championship Sports of the Guards Corps of Islamic Revolution Personnel with a Data Foundation Approach

نویسنده [English]

  • Hasan Isazadeh
Assistant Professor, Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: investigating the effective factors on the development of championship sports of the Islamic Revolution Guards Corps with the data foundation approach.
Methodology: The present study was performed qualitatively by Glaser method. The statistical population includes professors and faculty members of sports management, managers and experts of IRGC championship sports.Ten members of the qualitative community purposefully formed the statistical sample. The measurement research tool was a semi-structured interview taken from library studies. The reliability of the interviews was obtained by the method of intra-subject agreement of 0.83. For data analysis, continuous comparison method was used in three stages of open, axial and selective coding.
Results: Based on the results, 205 codes were obtained in the open coding stage and 7 axes in the axial coding, and finally, seven factors (political, social, economic, sports perspective, environmental, social and technological development) were found to be effective in developing the IRGC championship sport
Conclusion: The results of the research can be important for managers and decision makers in the championship sports of the Revolutionary Guards, in order to determine the priorities of the effective factors in the development of championship sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Development
  • Championship Sports
  • Revolutionary Guards