آینده‌پژوهی توسعه منابع انسانی سازمان تربیت‌بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل ساختاری

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 رئیس آکادمی ورزش سازمان تربیت بدنی آجا

3 دکتری مدیریت استراتژیک دفاعی، رئیس سازمان تربیت بدنی آجا، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت استراتژیک دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

هدف: شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر نظام­های مختلف در هر سازمان، می­تواند بسترساز و راهنمای تدوین نقشه راه و سناریوهای توسعه در آینده آن نظام باشد. با توجه به اهمیت این مسئله، این تحقیق عوامل کلیدی مؤثر بر آینده توسعه منابع انسانی در سازمان تربیت­بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران را با رویکرد تحلیل ساختاری شناسایی و خوشه­بندی کرده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف­گذاری، کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و بر اساس روش‌های آینده‌پژوهی، تبیینی می­باشد. داده­های نظری با روش اسنادی و داده­های تجربی با روش پیمایشی بر اساس روش دلفی تهیه شده است. مشارکت­کنندگان در پژوهش 20 نفر از خبرگان و متخصصان صاحب­نظر در حوزه­ سازمان­های ورزشی بودند که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از رویکرد تحلیل ساختاری و نرم­افزار Micmac استفاده ‌شده است.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد پراکندگی متغیرهای کلیدی و مؤثر بر آینده توسعه منابع انسانی در سازمان تربیت­بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران سیستمی از پایداری کاملی برخوردار نیست. از میان 25 عامل بررسی‌شده در این پژوهش، 7 عامل (مدیریت دانش، ارتقاء قابلیت­ها و توانایی­های کارکنان، تأکید بر یادگیری سازمان، چند مهارتی شدن پرسنل، کسب مهارت­های جدید، مدیریت فناوری اطلاعات و ایجاد سازمان یادگیرنده) کلیدی‌ترین نقش را در آینده توسعه منابع انسانی در سازمان تربیت­بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفاء می‌کند.
نتیجه‌گیری: در صورتی‌که نیروها و روندهای کلیدی اثرگذار بر آینده توسعه منابع انسانی تکامل پیدا کنند، این زمینه فراهم می­شود که تأکید بر یادگیری فردی، بهره­گیری از سیستم عملکرد مدیریت، شناسایی نیازهای پرسنل، ترویج فرهنگ توسعه و ترویج فرهنگ تطبیق­پذیری با تغییر به مراتب بیشتر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Studies of Human Resources Development of the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran with a Structural Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Jamil Navkhasi 1
  • Reza Sharbatzadeh 2
  • Jamshid Fooladi 3
  • Amir Noori 4
1 PhD Student Sports Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Head of the Sports Academy of the AJA Physical Education Organization
3 PhD in Sports Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 PhD in Sports Management, Head of Sports Academy of AJA Physical Education Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Understanding the key factors affecting different systems in each organization can be the bedrock and guide for improving roadmaps and development of scenarios for the future of that system.Given the importance of this issue, this study has identified and clustered the key factors affecting the future of human resources development in the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran with a structural analysis approach.
Methodology: This research is operational in terms of goal-setting strategy, and its method is descriptive-analytical and also explanatory based on feature research methods.Theoretical data were prepared by documentary method and experimental data by survey method based on Delphi method.Participants in the study were 20 experts and specialists in the field of sports organizations who were selected by purposive sampling. Structural analysis approach and Micmac software have been used for data analysis.
Results: The results of this study showed that the dispersion of key variables affecting the future of human resources development in the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran has an unstable system. Among the 25 factors studied in this study, 7 factors (knowledge management, upgrading the capabilities and abilities of employees, emphasis on organizational learning, staff multi-skills, acquisition of new skills, IT management and creating learning organization) play the most key role in The future of human resource development in the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran.
Conclusion: As key forces and trends affecting the future of human resources development evolve, the emphasis on individual learning, utilizing management performance systems, identifying personnel needs, promoting a culture of development, and promoting a culture of adaptability with change will be far greater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Research
  • Human Resource Development
  • Structural Analysis
  • Physical Education Organization