توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه عمومی و نقش رفتار مصرف‌کننده در ارتقاء حمل و نقل پایدار وکاهش ترافیک

نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از تحقیق، تحلیل توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه عمومی و نقش رفتار مصرف‌کننده در ارتقاء حمل­ونقل پایدار وکاهش ترافیک است.
روش‌شناسی: روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، 170 نفر از افرادی که به صورت مستمر (حداقل هفته ای 3 بار مراجعه) از دوچرخه­های عمومی استفاده می­کردند، به عنوان نمونه­ انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد برگرفته شده از مطالعات رضایت مشتریان و وفاداری می­باشد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل تی نشان می­دهد که رضایت­مندی و وفاداری استفاده‌کنندگان از دوچرخه­های عمومی وکاهش ترافیک، از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و در این راستا، مؤلفه رضایت از سلامتی و مؤلفه وفاداری رفتاری از بالاترین اولویت نزد شهروندان برخوردار هستند. همچنین رابطه مثبت و معنی­داری بین رضایت­مندی و وفاداری شهروندان برقرار است بطوریکه رضایت­مندی توانایی پیش­بینی 27درصد از وفاداری مشتریان را دارد.
نتیجه‌گیری: با عنایت به تحلیل یافته­ها، اولویت بالای رضایت از سلامتی کسب شده به واسطه استفاده از دوچرخه، نه تنها نمایانگر ارزش بالای دوچرخه عمومی و مزایای سلامتی و کاهش ترافیک آن نزد شهروندان است؛ بلکه نقش بسزایی نیز در وفاداری شهروندان به سامانه­های دوچرخه عمومی و کاهش ترافیک دارد. همچنین کسب وفاداری رفتاری شهروند می­تواند کمک شایانی به توسعه سامانه دوچرخه عمومی، هم در افزایش جذب مخاطبین جدید و هم در بهبود و توسعه سامانه داشته باشد. در این راستا استفاده از دوچرخه عمومی از یک‌سو در سلامتی و تندرستی شهروندان تأثیرگذار بوده و از سویی دیگر به توسعه حمل و نقل و کاهش ترافیک پایدار شهری کمک می­کند.
هدف:هدف از تحقیق، تحلیل توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه عمومی و نقش رفتار مصرف‌کننده در ارتقاء حمل­ونقل پایدار وکاهش ترافیک است.
روش‌شناسی: روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، 170 نفر از افرادی که به صورت مستمر (حداقل هفته ای 3 بار مراجعه) از دوچرخه­های عمومی استفاده می­کردند، به عنوان نمونه­ انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد برگرفته شده از مطالعات رضایت مشتریان و وفاداری می­باشد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل تی نشان می­دهد که رضایت­مندی و وفاداری استفاده‌کنندگان از دوچرخه­های عمومی وکاهش ترافیک، از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و در این راستا، مؤلفه رضایت از سلامتی و مؤلفه وفاداری رفتاری از بالاترین اولویت نزد شهروندان برخوردار هستند. همچنین رابطه مثبت و معنی­داری بین رضایت­مندی و وفاداری شهروندان برقرار است بطوریکه رضایت­مندی توانایی پیش­بینی 27درصد از وفاداری مشتریان را دارد.
نتیجه‌گیری: با عنایت به تحلیل یافته­ها، اولویت بالای رضایت از سلامتی کسب شده به واسطه استفاده از دوچرخه، نه تنها نمایانگر ارزش بالای دوچرخه عمومی و مزایای سلامتی و کاهش ترافیک آن نزد شهروندان است؛ بلکه نقش بسزایی نیز در وفاداری شهروندان به سامانه­های دوچرخه عمومی و کاهش ترافیک دارد. همچنین کسب وفاداری رفتاری شهروند می­تواند کمک شایانی به توسعه سامانه دوچرخه عمومی، هم در افزایش جذب مخاطبین جدید و هم در بهبود و توسعه سامانه داشته باشد. در این راستا استفاده از دوچرخه عمومی از یک‌سو در سلامتی و تندرستی شهروندان تأثیرگذار بوده و از سویی دیگر به توسعه حمل و نقل و کاهش ترافیک پایدار شهری کمک می­کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Culture Development of Using Public Bicycles and the Role of Consumer Behavior in Promoting Sustainable (Green) Transport

نویسنده [English]

  • Hasan Isazadeh
Associate Professor, Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to analyze the cultural development of using public bicycles and the role of consumer behavior in promoting sustainable (green) transport.
Methodology: The research method was descriptive-correlational and 170 people who used public bicycles continuously (at least 3 times weekly visits) were selected as research sample (N=310). The standard questionnaire was derived from the customer satisfaction surveys and a standard loyalty questionnaire in the 5 Likert options range. Data were analyzed using SPSS 19 software at a significant level of ≥ 0.05.
Results: T-test results showed that the satisfaction and loyalty of users of public bicycles are in good condition. In this regard, the component of health satisfaction and the component of behavioral loyalty are of the highest priority to citizens. There is also a positive and significant relationship between citizens' satisfaction and loyalty, so that satisfaction can predict 27% of customer loyalty.
Conclusion: According to the analysis findings, the high priority of health satisfaction gain from public bicycles reflects the high value of public bicycles and their health benefits to citizens and plays a significant role in citizens' loyalty to public bicycle systems. Citizenship behavioral loyalty can also contribute to developing a public bicycle system to increase the attraction of new audiences and improve system development. In this regard, the use of public bicycles on the one hand affects the health and well-being of citizens and, on the other hand, contributes to the development of sustainable urban transport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Bicycle
  • Sustainable Transport
  • Consumer Behavior