تأثیر 12 هفته مکمل‌دهی ال- آرژنین بر روی آزمون آمادگی رزم و توان بی‌هوازی پایوران بسیجی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، پژوهشگاه سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، پژوهشگاه سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)

چکیده

هدف: حفظ آمادگی رزم برای نظامیان جهت بهبود عملکرد و توانایی دفاع از کشور امری ضروری است. مکمل ال- آرژنین تأثیر مثبتی بر عملکرد جسمانی دارد. هدف ما در این مطالعه بررسی تأثیر 12 هفته مکمل دهی ال- آرژنین بر آزمون آمادگی رزم و توان بی­هوازی در نظامیان است.
روش‌شناسی: 20 فرد نظامی بسیجی مرد به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آن‌ها به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفره ال- آرژنین و دارونما تقسیم شدند. قبل و 12 هفته بعد از مکمل دهی آزمودنی­ها، آزمون آمادگی رزم (ACRT) و آزمون بی­هوازی را اجرا کردند. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) ارزیابی و سطح معناداری 05/0p≤ در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ال- آرژنین نسبت به دارونما موجب کاهش معنی‌داری در زمان اجرای آزمون ACRT (P=0.001)
و افزایش معنی‌داری در توان بی­هوازی (P=0.027) می­شود.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نتیجه می­گیرد که 12 هفته مکمل دهی ال- آرژنین می­تواند باعث افزایش توان رزم و افزایش توان بی­هوازی و در نتیجه بهبود عملکرد جسمانی در نظامیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 12 Weeks of L-Arginine Supplementation on Army Combat Readiness Test (ACRT) and Anaerobic Power in the Military

نویسندگان [English]

  • Mirza Hossein Norouzi Kamareh 1
  • Hossein Shirvani 2
  • Mohammad Samadi 2
  • Vahid Sobhani 2
1 PHD of exercise physiology, Exercise Physiology Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate professor of exercise physiology, Exercise Physiology Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Maintaining combat readiness for the military is essential to improving the performance and ability to defend the country. L-Arginine supplementation has a positive effect on physical function. The aim of this study was to evaluate the effect of 12 weeks of L-arginine supplementation on Army Combat Readiness Test (ACRT) and anaerobic power in the military.
Methods: Twenty male military volunteers participated in the study and were randomly divided into two groups of 10 L-arginine and placebo. Before and 12 weeks after supplementation, subjects performed the ACRT and anaerobic tests. Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). Significance level was considered p≤0.05.
Results: The results showed that L-arginine significantly decreased the ACRT test time (P = 0.001) and significantly increased anaerobic power (P = 0.027) compared to placebo.
Conclusions: This study concludes that 12 weeks of L-arginine supplementation can increase combat power and increase anaerobic power and thus improve physical performance in the military.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACRT
  • L-Arginine
  • Anaerobic Power
  • Military