تدوین آزمون اختصاصی آمادگی جسمانی نیروهای بسیج مستضعفان

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 دانشجو دکترا مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل، آمل، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی آزمون اختصاصی برای سنجش آمادگی جسمانی نیروهای بسیج مستضعفان می­باشد.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع پژوهش­های آمیخته (کیفی- کمی) بوده و در دو مرحله انجام شد. مرحله اول از طریق مطالعات کتابخانه­ای، انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران متخصص و تشکیل کارگروه تخصصی و مرحله دوم از طریق جمع­آوری داده­ها به صورت میدانی انجام گردید. نمونه اولیه پژوهش جهت بررسی روایی و پایایی آزمون آمادگی جسمانی شامل 40 نفر از نیروهای داوطلب عضو بسیج مستضعفان بود. در ادامه 522 نفر از نیروهای بسیج مستضعفان جهت تهیه هنجار به عنوان نمونه ارزیابی شدند. برای ارزیابی پایایی آزمون از روش آزمون- بازآزمون، روایی ملاکی از روش روایی ملاک همزمان و روایی ساختاری از روش مقایسه گروه مبتدی و نخبه استفاده گردید. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون t مستقل و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. با مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، نیازهای عملیاتی هر بخش تحلیل و مهم‌ترین فاکتورهای آمادگی جسمانی مورد نیاز نیروهای داوطلب بسیجی تعیین گردید. سپس آزمون اختصاصی مناسب این نیروها طراحی و روایی محتوایی و ظاهری آزمون در کارگروهی با حضور کارشناسان، مدیران نظامی و اساتید ورزشی تأیید شد.
یافته‌ها: در بخش کمی، نتایج نشان داد که آزمون اختصاصی طراحی شده از روایی ساختاری (مقایسه گروه مبتدی و نخبه؛ 001/0=P) روایی ملاکی همزمان (مقایسه با آزمون­های معیار؛ 9/0<r) و پایایی (همبستگی آزمون-بازآزمون؛ 89/0=r) برخوردار است. در نهایت، نرم استاندارد برای ارزش­گذاری آزمون در سه گروه سنی (15 الی 19 سال، 20 الی 29 سال و بیش از 30 سال) با استفاده از منحنی نرمال و نقاط درصدی تدوین و در جداول جداگانه گزارش گردید.
نتیجه‌گیری: آزمون طراحی شده می­تواند آمادگی جسمانی نیروهای بسیج را متناسب با شرایط عملیاتی به شکل مطلوبی ارزیابی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation of a Dedicated Physical Fitness Test for Basij e Mostaz'afan

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fallahi 1
  • Mehr Ali Barancheshmeh 2
  • Mehdi Mirjalili 3
1 PhD. of Sports Management, Assistant Professor, University Of Zanjan , Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Amin Polic University, Tehran, Iran.
3 PhD. Student of Sport management, Islamic Azad University of Amol, Amol, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to design a dedicated test to assess the physical fitness of the Basij e Mostaz'afan forces.
Methodology: The mixed research Method (qualitative-quantitative) was conducted in two-phase. The first phase was done through library studies, semi-structured interviews with expert managers, and the formation of a specialized working group, and the second phase was done through field data collection from Basij e Mostaz'afan forces. 40 volunteer sample of the Basij Mostaz'afan was assessed as prototype test to evaluate the validity and reliability of the physical fitness test, in the following, 522 samples were selected to prepare the standard norms. The test-retest method was used to evaluate the reliability, the concurrent criterion validity method was used to evaluate criterion validity and comparison of the beginner group, and the elite group method was used to evaluate structural validity. Data analysis was performed using an independent t-test and Pearson correlation test. The operational needs of each department were analyzed using semi-structured interviews and the specialized working groups and the most required physical fitness factors of the Basij volunteer forces’ were determined. Then, the appropriate specific test was designed and the content and face validity of the test was confirmed in a working group consists of experts, military managers, and physical education professors.
Results: In the quantitative phase, results showed that the designed test structural validity (comparison of beginner and elite groups, P = 0.001) simultaneous criterion validity (comparison with standard tests; r > 0.9), and reliability (test-retest correlation = 0.89) were confirmed. Finally, the Standard Norm for test evaluation in three age groups (15 to 19 years, 20 to 29 years, and more than 30 years) was developed using normal curves and percentage points and reported in separate tables.
Conclusion: The designed test can evaluate the physical fitness of Basij e Mostaz'afan forces in accordance with the operational conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Fitness
  • Operational Test
  • Standard Norm
  • Basij e Mostaz'afan