ارتباط برخی از ویژگی‌های آنتروپومتری با دقت هدف‌گیری با سلاح کلاشینکف در وضعیت درازکش

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه افسری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی دانشگاه افسری امام حسین (ع). تهران. ایران.

چکیده

هدف: امروزه مشخص شده است که برای کسب عناوین قهرمانی به خصوص در رشته تیراندازی، علاوه بر فاکتورهای آمادگی جسمانی، ویژگی‌های خاص فیزیکی نیز در موفقیت فرد مؤثر است که در علوم پزشکی و ورزشی به آن پیکرسنجی می‌گویند. حال با طرح این سؤال که آیا اصولاً ویژگی‌های آنتروپی می‌تواند ارتباطی با دقت تیراندازی با سلاح کلاشینکف در وضعیت درازکش داشته باشد، این پژوهش طرح‌ریزی گردید.
روش‌شناسی: جامعه آماری این مطالعه، دانشجویان پسر سنین بین 18تا 27 سال یکی از دانشگاه‌های نظامی می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، 300 نفر از میان آنان انتخاب شده و بر اساس آزمون تیراندازی در میدان تیر، به ترتیب از میان بالاترین و پایین‌ترین نمره اکتسابی، دو گروه حرفه‌ای(30 نفر) و آماتور یا ضعیف (30 نفر) انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل متر، کولیس، کالیپر و سیبل استاندارد است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای طول دست برتر و غیر برتر، طول کف دست برتر و غیر برتر، طول استخوان بازو، طول ساعد دست برتر و غیر برتر و طول انگشت سبابه دست برتر تیراندازان با دقت تیراندازی آنان ارتباط دارد.
نتیجه‌گیری: مشخص گردید در افراد قوی بعضی از اندازه‌های طولی با امتیاز تیراندازی مرتبط بود، اگرچه در بعضی متغیرها این رابطه معنی‌دار نبود؛ می‌توان نتیجه گرفت که بلندی بخشی از اندام‌ها برای تیراندازی می‌تواند یک امتیاز در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entropy (Calorimetry), Accuracy of Targeting, Kalashnikov Weapon, Lying Position

نویسندگان [English]

  • Elyas Ebrahimi 1
  • Seyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi 2
  • Hasan Jabbari 3
1 Lecturer and researcher of Physical Education and Sports Sciences, Imam Hossein Officer University, Tehran, Iran.
2 Professor of Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 Faculty member of Imam Hussein Officer University (AS), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Today, it is known that to win championship titles, especially in shooting, in addition to physical fitness factors, specific physical characteristics are also effective in a person's success that in medical and sports sciences, it is called anthropometry. The question is whether, in principle, anthropometric characteristics could be related to the accuracy of shooting with a Kalashnikov in a supine position.
Methodology: The statistical population of this study is male students between 18 to 27 years old in a military university that 300 people were selected by random sampling method. Selection of professional and amateur groups based on shooting scores, from the highest and lowest scores, 30 people each were selected. Research tools include meters, calipers, calipers, and standard targets.
Results: The results showed that the variables of superior and non-superior hand length, superior and non-superior palm length, arm bone length, superior and non-superior forearm length, and superior index finger length of shooters were related to their shooting accuracy.
Conclusion: It was found that in strong individuals some length measures were related to shooting score, although in some variables this relationship was not significant. It can be a conclusion that the height of a part of the limbs for shooting can be considered a privilege.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entropy (Calorimetry)
  • Accuracy of Targeting
  • Kalashnikov Weapon
  • Lying Position