طراحی الگوی مدیریت راهبردی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دکترای مدیریت علوم استراتژیک دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت راهبردی سازمان تربیت‌بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر استراتژی، توصیفی؛ از نظر مسیر اجرا، مطالعات راهبردی و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق را مدیران تربیت‌بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده‌اند که شامل 35 نفر می‌باشند. پرسشنامه تهیه‌شده حاوی 89 سؤال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای سازمان تربیت‌بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از ده نفر از اساتید صاحب‌نظر گرایش مدیریت ورزشی نظرخواهی شد و نهایتاً پرسشنامه مورد تأیید آن‌ها قرار گرفت. به منظور اندازه‌گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ و نرم‌افزارSPSS استفاده شد. این مقدار بر اساس داده‌های حاصل از پرسشنامه 8/. مى‌باشد که نشان‌دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت پایایی لازم برخوردار مى‌باشد.
یافته‌‌ها: نتایج نشان داد که در زمینه ورزش همگانی، 8 قوت، 13 ضعف، 9 فرصت و 11 تهدید وجود دارد که پس از تجزیه و تحلیل آن‌ها در ماتریس SWOT و بحث و تبادل‌نظر گروهی مشخص شد که جایگاه راهبردی سازمان تربیت‌بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه WO قرار دارد.
نتیجه گیری: در نهایت، بر اساس تحلیل‌های استراتژیک، راهبردهای لازم سازمان تربیت‌بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. مهم‌ترین راهبردهای لازم برای توسعه این سازمان عبارت‌اند از: توسعه و تقویت ارتباطات بین‌المللی به ویژه با سازمان‌های ورزشی کشورهای اسلامی، سیزم و پلیس‌های جهان و بهره‌برداری از تجارب آنان، ساماندهی تربیت بدنی اجا به منظور تمرکز در رشته‌های کاربردی و مدال‌آور جهت کسب افتخار و سکوهای برتر در رقابت‌های داخلی و خارجی به ویژه سیزم، بهره‌گیری و استفاده از پیشکسوتان ورزشی در تصمیم‌گیری‌های ورزشی تربیت بدنی اجا، برنامه‌ریزی کوتاه و بلندمدت در راستای توسعه ورزش همگانی با هماهنگی فدراسیون‌های مربوطه، حضور متخصص در زمینه ورزش‌های همگانی در تمامی محل‌های ورزش همگانی در زمان‌های مشخص، تخصیص بودجه و اعتبارات مناسب و تقسیم هدفمند آن در رشته‌های پایه و مدال‌آور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Strategic Management Model of the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Sharbatzadeh 1
  • Jamshid Fooladi 2
  • Seyed Mohammad Amin Arabzadeh Tafti 3
  • Mohammad Nuri 4
1 Sports Management, Qazvin Azad University,Qazvin, Iran
2 Defense and Strategic Management,Supreme National Defense University, Tehran, Iran
3 PhD in Sports Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Higher National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to design and preparing a strategic development plan for the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran.
Methodology: This study, in terms of descriptive strategy, the path of strategic studies, and in the case of purpose, is a type of practical research. The statistical population of the study consisted of the Managers of physical training of the army of the Islamic Republic of Iran (N=35). The prepared questionnaire contained 89 questions in the field of investigating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran. To determine the validity of the questionnaire, 10 sport management professors considered and approved the questionnaire. To measure the reliability, Cronbach’s alpha and SPSS software were used and this value based on the questionnaire’s data is 0.8 which shows the used questionnaire has required reliability.
Results: The results showed that there were 8 strengths, 13 weaknesses, 9 opportunities, and 11 threats in the case of the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran. After analyzing them in SWOT matrix and group discussion, it was found that the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran’s strategic position is in the WO area and finally, according to the strategic analysis, the necessary strategies for developing the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran were prepared.
Conclusion: The most important necessary strategies for the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran are, Development and strengthening of international relations, especially with sports organizations of Islamic countries and the police of the world, Organizing to focus on applied and medal-winning disciplines to gain honor and top platforms in domestic and foreign competitions, Utilization and use of sports veterans in sports decisions of physical education, Short-term and long-term planning for the development of public sports in coordination with the relevant federations, the presence of experts in the field of public sports in all public sports venues at specific times, allocation of appropriate budgets and credits and its purposeful distribution in basic disciplines and medals Brought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Plan
  • AJA Staff
  • SWOT