بررسی رابطه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج مشهد

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، گلبهار، ایران

چکیده

هدف: جو سازمانی می‌تواند به رفتار سازمانی مربیان ورزشی جهت دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج شهر مشهد است.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که  داده‌‌های آن به صورت میدانی جمع‌آوری شده است. 67 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه استاندارد 32 عبارتی جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه استاندارد 15 عبارتی رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق نشان داد که بین جو سازمانی و مؤلفه‌های آن (به‌جز مؤلفه فاصله‌گیری) با رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج شهر مشهد رابطه‌ی مثبتی وجود دارد و این رابطه در مؤلفه روحیه گروهی بیشتر از سایر مؤلفه‌های جو سازمانی بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که با ایجاد جو مثبت سازمانی می‌توان رفتار شهروندی را در پایگاه‌های بسیج توسعه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Climate and Organizational Citizenship Behavior of Sports Coaches in Basij Areas of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hassan Fahim Devin 1
  • Ehsan Asadollahi 2
1 Faculty member of Islamic Azad University, Mashhad Branch, Iran
2 Faculty member of Sanabad Golbahar Higher Education Institute, Iran
چکیده [English]

Objective: Organizational atmosphere can direct the organizational behavior of sports coaches. The aim of this study is to investigate the relationship between organizational climate and organizational citizenship behavior of sports coaches in the Basij areas of Mashhad.
Methodology: The method is descriptive-correlational and applied in terms of aim and data collection was done in the field. 67 people were selected as a statistical sample by simple random sampling and answered the standard 32-item questionnaire of Halpin and Kraft organizational climate and the 15-item standard questionnaire of organizational citizenship behavior of Oregon and Kanowski. To analyze the data, use two methods of descriptive statistics and inferential statistics, with the help of SPSS software.
Results: The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between organizational climate and its components (except the distance component) with the organizational citizenship behavior of sports coaches in Basij areas of Mashhad and this relationship and level of significance in the team spirit component was more than other components of organizational climate.
Conclusion: According to the results of the present study, it can be concluded that by creating a positive organizational climate, citizenship behavior can be developed on a mobilization basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • organizational citizenship behavior
  • Sports Coaches
  • Basij Areas