تحلیل کینماتیکی حرکت اندام تحتانی در رژة 90 درجة نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: رژة 90 درجه یکی از انواع رژه‌های نظامی است که می‌تواند به‌عنوان شکلی خاص از راه رفتن مورد تحلیل قرار گیرد. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی کینماتیکی حرکت اندام تحتانی در رژة 90 درجه براساس مدل یک تکة پا بود.
روش‌شناسی: 13 نفر از دانشجویان دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام) در مقابل یک دوربین سرعت‌بالا به اجرای رژة 90 درجه با سرعت دلخواه پرداختند و حرکت آنها در صفحة سجیتال با فرکانس 300 هرتز ضبط شد. مفاصل ران و مچ پای راست آزمودنی‌ها نشان‌گذاری و فاصلة مستقیم بین این دو مفصل به‌عنوان پا تعریف شد و کینماتیک حرکت پا و مفاصل ران و مچ پا در یک چرخة کامل اجرای رژه به کمک نرم‌افزار آنالیز حرکت تعیین گشت.
یافته‌ها: نموارهای تغییرمکان، سرعت و شتاب برای حرکت زاویه‌ای پا و حرکت انتقالی مچ پا ارائه شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند. میانگین سرعت پیشروی m/s 6/0 به‌دست آمد. منحنی شتاب زاویه‌ای پا دارای سه پیک بود و شتاب‌های عمودی، افقی و برآیند مچ پا به‌ترتیب سه، پنج و یک پیک مهم داشتند که ویژگی‌های حرکت اندام تحتانی را توصیف می‌کنند.
نتیجه‌گیری: رژة 90 درجه با سرعت ترجیحی، شامل دو مرحلة استقرار و نوسان شامل می‌شود. در مرحلة استقرار، پا مانند یک پاندول معکوس حول مفصل مچ پا دوران می‌کند. در مرحلة نوسان به‌دنبال یک شتاب‌گیری اولیه، پا با حرکتی پاندولی حول مفصل ران، 90 درجه بالا می‌رود و پایین می‌آید. لحظة برخورد پا با زمین، لحظة بحرانی حرکت است که شتاب زیادی به پا وارد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kinematic Analysis of Lower Body During 90-Degree the Islamic Republic of Iran's Military Marching

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Arshi 1
  • Elham Shirzad 2
  • Mojtaba Ashrostaghi 3
1 Associate Professor, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Objective: 90-degree marching is a kind of military marching that can be analyzed as a special type of gait. The purpose of this research was kinematic evaluation of lower body in 90-degree marching based on one- segment model of the leg.
Methodology: Subjects of this study were 13 Imam Hossein University Students performing 90-degree military march at self-selected speeds recorded by a high speed camera at 300 fps from the sagittal plane. Two passive markers were placed on hip and ankle of the participants and the direct distance between these two markers was defined as leg. Kinematic of the leg, hip and ankle movement in a complete cycle of marching was analyzed using the motion analysis software.
Results: The profiles of displacement, velocity and acceleration to angular movement of the leg and curvilinear movement of the ankle were presented and analyzed. Average propulsion velocity was 0.60±0.14m/s. The leg angular acceleration curve had three peaks and the profiles of vertical, horizontal and resultant acceleration of the ankle showed three, five and one important peaks relatively. 90-degree marching was described based on these peaks which were the movement characteristics.
Conclusion: 90-degree military marching at self-selected speed is consisted of stance and swing phases. In support phase, the leg rotates on the ankle as an inverted pendulum. In swing phase, following an initial acceleration, the leg goes up and come down during a pendulum movement around the hip. The moment of impact with the ground is the critical instant which may impose big accelerations to leg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marching
  • Kinematic
  • Injury
  • Pendulum Motion