تأثیر 12 هفته تمرینات قدرتی با وزن بدن بر برخی مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و ترکیب بدن بسیجیان گردان‌های امام حسین(علیه‌السلام)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)، تهران، ایران

2 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی قدیر، لنگرود، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)، تهران، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی قدیر، لنگرود، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 12 هفته تمرینات قدرتی با وزن بدن بر برخی مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و ترکیب بدن بسیجیان گردان‌های امام حسین(علیه‌السلام) شهرستان آستانه اشرفیه بود.
روش‌شناسی: 32 نفر با دامنه سنی 18 الی 25 سال و بر اساس معیارهای آمادگی جسمانی انتخاب و به‌طور تصادفی به چهار گروه ضعیف، متوسط، قوی و کنترل تقسیم شدند. سه گروه تمرینی به مدت 12 هفته و 3 جلسه در هفته پروتکل تمرین قدرتی با وزن بدن را انجام دادند. شدت نیز بر اساس مقیاس بورگ و آزمون هر دو هفته یک واحد افزایش می­یافت.
48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، متغیرها شامل توان به روش پرش سارجنت، توان بالاتنه (پرتاب توپ پزشکی)، قدرت عضلانی به روش آزمون پرس سینه و اسکوات، قدرت استقامتی با آزمون شنا روی دست، بارفیکس، درازونشست، ظرفیت هوازی با آزمون دوی یک مایل، توان بی‌هوازی با آزمون RAST و ترکیب بدن با استفاده از اندازه‌گیری چربی زیر پوستی با کالیپر ارزیابی شدند. برای بررسی نتایج درون گروهی از آزمون آماری t همبسته و از آزمون توصیفی (میانگین ± انحراف استاندارد) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج بهبود معنی­دار توان، ظرفیت هوازی، قدرت استقامتی و قدرت عضلانی را در هر سه گروه نشان دادند (05/0P<) ولی، در گروه کنترل تنها ظرفیت هوازی بهبود معنی‌داری داشته است. یافته­ها همچنین نشان داد درصد چربی بدن و توده بدون چربی در هر سه گروه نسبت به قبل تمرینات بهبود یافته است ولی از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0<P).
نتیجه‌گیری: درکل، می­توان نتیجه­گیری کرد که تمرینات قدرتی با وزن بدن برای بهیود شاخص­های آمادگی جسمانی به ویژه برای افراد ضعیف قابل استفاده می­باشد و برای آموزش بسیجیان اضافه کردن این نوع تمرین، می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of 12 Weeks of Strength Training with Body Weight on some Components of Physical Fitness and Body Composition of Imam Hussein (AS) Basij Battalions

نویسندگان [English]

  • Sayyed Fakhroddin Mirafzal 1
  • Siyavash Rahmati 2
  • Morteza Mirzaei 3
  • Ali Abdolmohmmadi 4
1 Assistant Professor, University of Emam Hossein, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, University of non-governmental Qadir, Langrod, Iran
3 . M.A in Physical Education and Sports Science University of Emam Hossein, Tehran, Iran
4 M.A in exercise physiology, University of non-governmental Qadir, Langrod, Iran
چکیده [English]

Abstract

Objective: The aim of the present study was to investigate the effect of 12 weeks of strength training with body weight on some components of physical fitness and body composition of Imam Hussein (AS) Basij battalions in Astana Ashrafieh city.
Methodology: 32 subjects with an age range of 18 to 25 years were selected based on physical fitness criteria and randomly divided into four groups: weak, moderate, strong and control. Three training groups performed strength training protocol with body weight for 12 weeks and 3 sessions per week. 48 hours after the last training session, the variables include strength by sergeant jumping test, upper body strength (throwing a medical ball), muscle strength by chest press and squat test, endurance strength by push-up test, sit-ups, aerobic capacity by One mile running test, anaerobic power was assessed by RAST and body composition using caliper subcutaneous fat measurements. For evaluate the results within the group, paired t-test and descriptive test (mean ± standard deviation) were used.
Results: The results showed a significant improvement in strength, aerobic capacity, endurance and muscle strength in all three groups (P <0.05), but in the control group only aerobic capacity had a significant improvement. The results also showed that the percentage of body fat and lean body mass in all three groups improved compared to before exercise but was not statistically significant (P <0.05).
Conclusion: In general, it can be concluded that strength training with body weight can be used to improve the indicators of physical fitness, especially for the weak subjects, and to train Basijis, adding this type of training can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength Training with Body Weight
  • Physical Fitness Index
  • Body Composition