بررسی نمرات غربالگری عملکردی حرکتی و برخی ریسک فاکتورهای آسیب‌زا در کارکنان ستاد آجا

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران

3 دکتری مدیریت علوم استراتژیک دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

هدف: اختلال در عملکرد حرکتی مرتبط باکار به‌عنوان مشکلات سلامتی عمومی در سراسر دنیا و از علت اصلی ناتوانایی‌ها به شمار می‌روند. این اختلالات در کارکنان نظامی، نتیجه و تأثیر مستقیمی بر آمادگی نیرو و به‌نوبه خود دفاع ملی دارد.
روش‌شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ستاد آجا است؛ که از این جمعیت 55 نفر به‌عنوان نمونه آماری به‌صورت تصادفی هدف‌دار انتخاب شدند. از آزمون غربالگری حرکت عملکردی FMS استفاده شد. همچنین برای ریسک فاکتورهای آسیب‌زا از آزمون‌های آزمون Y اندام تحتانی، Y اندام فوقانی، پرش عمودی تک‌پا، زنجیره حرکتی بسته دورسی فلکش مچ پا، 6 متر پرش زمانی و سه‌گانه استفاده شد. از آزمون‌های آماری توصیفی و ضریب همبستگی جهت ارتباط سنجی متغیرها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ورژن 22 در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون FMS نشان داد که کارکنان ستاد آجا حدود 18/58 درصد دارای نمرات پایین‌تر از 14 می‌باشند. رابطه بین نمرات آزمون FMS با هرکدام از ریسک فاکتورهای آسیب‌زا در افراد دارای نمرات 14 و کمتر نشان می‌دهد. متغیر اسکات کامل با تعادل عملکردی اندام تحتانی، تعادل عملکردی اندام فوقانی، پرش عمودی تک‌پا، هاپ متقاطع سه‌گانه و زمان هاپ 6 متر ارتباط معنی‌داری وجود دارد (001/0P=). همچنین در گام برداری از روی مانع با متغیرهای دورسی فلکش مچ پا (005/0P=)، تعادل عملکردی اندام تحتانی، تعادل عملکردی اندام فوقانی هاپ متقاطع سه‌گانه ارتباط معنی‌داری وجود دارد (001/0P=). در لانچ با دورسی فلکش مچ پا (001/0P=) و تعادل عملکردی اندام تحتانی (004/0P=)، ارتباط معنی‌داری وجود داشت. در بالا آوردن مستقیم پا با دورسی فلکش مچ پا (003/0P=)، ارتباط معنی‌داری وجود داشت. در ثبات چرخشی با متغیر تعادل عملکردی اندام فوقانی (003/0P=)، ارتباط معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین نمرات کل غربالگری عملکردی حرکت با متغیرهای دورسی فلکش مچ پا تعادل عملکردی اندام فوقانی، تعادل عملکردی اندام تحتانی (001/0P=)، هاپ متقاطع سه‌گانه (005/0P=) و زمان هاپ 6 متر (004/0P=)، ارتباط معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که نمرۀ کلی، FMS یک پیش‌بینی کنندۀ آسیب در کارکنان ستاد آجا است. و افرادی که دارای نمرات 14 و کمتر هستند دارای ریسک بالای در آسیب هستند. مربیان، فرماندهان و امور بخش سلامت ستاد آجا باید به غربالگری و شناسایی افراد دارای اختلال عضلانی اسکلتی و نمرات غربالگری حرکتی و ریسک فاکتورهای آسیب‌زا توجه کنند و افراد در معرض خطر را شناسایی و ارزیابی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Functional Movement Screening Scores and some Damaging Risk Factors in AJA Staff

نویسندگان [English]

  • Saeid Bahiraei 1
  • Reza Sharbatzadeh 2
  • Jamshid Fouladi 3
1 Sports injuries and Corrective exercise, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Sports Management, Qazvin Azad University, Qazvin, Iran
3 defense and strategic management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: Musculoskeletal position, damaging risk factors and Functional Movement Screening of the human body are the main indicators for identifying the level of health of the individual and society. Musculoskeletal disorders and work-related motor dysfunction are considered to be the main cause of disability worldwide. Musculoskeletal injuries in military personnel have a direct effect on the readiness of the National Defense Force.
Methodology: The statistical population of this study included all Ajay staff. From this population, 55 people were randomly selected as a statistical sample. FMS functional motion screening test was used. Also for damaging risk factors of YBT-LQ, YBT-UQ, SLVJ, DF, the 6-m timed jump was used. The Kolmogorov–Smirnov test was used for data normality and descriptive statistics and correlation coefficient. The regression was used to evaluate the variables using SPSS software version 22 at the significant level of 0.05.
Results: The FMS test results showed that AJA staff had scores below 58.18%. The highest frequency in the scores is 12, 13 and 14. The relationship between variables of FMS test with Each of the damaging factor risk variables in individuals with 14 and less scores shows that there were a significant relationship between deep squat variable with YBT-LQ and YBT-UQ, single SLVJ, triple cross hop and 6 m hop time (P = 0.001). Significant correlation between hurdle step variables with DF (P = 0.005), YBT-LQ, YBT-UQ, hop there was a triple crossover (P = 0.001). There was a significant relationship between the variables of Lunch with DF (P = 0.001) and YBT-LQ (P = 0.04). There was a significant relationship between active straight leg raise of DF (P = 0.03). There was a significant relationship between rotational stability and YBT-UQ (P = 0.03). There was a significant relationship between total scores of functional screening with DF, YBT-UQ (P = 0.001), YBT-LQ (P = 0.004), triple cross hop 6 m and hop time (P = 0.04).
Conclusion: This study shows that overall score, FMS is a predictor of injury in AJA staff, and people with scores of 14 and below are at high risk of injury. FMS scores, coaches, commanders, and AJA staff should focus on screening and identifying people with musculoskeletal disorders, motor screening scores, and risk factors, identifying and assessing at-risk people, and providing strategies and practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Movement Screening
  • Damaging Risk Factors
  • AJA Staff