بررسی ارتباط شاخص‌های آنتروپومتریکی و حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد دانشجویان افسری امام علی(علیه‌السلام) براساس آزمون استاندارد جهانی ارتش

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دکتری فیزیولوژی ورزشی، کارگروه تخصصی فیزیولوژی ورزشی آجا، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف: مطالعات نشان می‌دهد که شرایط آنتوپومتریکی و آمادگی هوازی بر عملکرد نیروهای نظامی در آزمون‌های استاندارد ورودی ارتش پاسخ‌های متفاوتی ایجاد می‌کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط شاخص‌های آنتروپومتریکی و حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد دانشجویان افسری امام علی بر اساس آزمون استاندارد جهانی ارتش بود.
روش تحقیق: این تحقیق یک مطالعۀ نیمه تجربی است که در سال 1398 در دانشگاه افسری امام علی(علیه‌السلام) انجام شد. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی در دسترس بود که 200 نفر بر اساس پیشینه تحقیق انتخاب شدند که به طور تصادفی دامنه سنی 4/0 ± 4/22 سال و شاخص توده بدنی 05/3±3/ 23 گزارش شد. قبل از اجرای آزمون شاخص آنتوپومتریکی آزمودنی‌ها ارزیابی شد سپس توسط تست‌های میدانی حداکثر اکسیژن مصرفی نیز ارزیابی شد و در ادامه آزمودنی‌ها تست سه مرحه‌ای استاندارد ارتش را با دقت به اتمام رسانده. پـس از تأیید توزیـع طـبیـعـی داده‌ها تـوسـط آزمـون کولموگروف اسمیرنوف و بعد از همگنی واریانس‌ها توسط آزمون لون برای بررسی ارتباط سنجی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. داده‌ها به صورت میانگین و انحراف معیارها ارائه شد. تمام عملیات آماری تحقیق توسط نرم‌افزار SPSS انجام گردید و سطح معنی‌داری آزمون‌ها (05/0p<) در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایـج نشان داد ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای نمره شاخص‌های آنتوپومتریکی و نمره کلی استانداردشده در دانشجویان افسری موجود می‌باشد. همچنین این آزمون نشان‌دهنده‌ی ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای نمره حداکثر اکسیژن مصرفی و نمره کلی استانداردشده در دانشجویان افسری است که نسبت همبستگی حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد در آزمون با شاخص آنتوپومتریکی بالاتر است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده این موضوع هستند که در آزمون آمادگی جسمانی استاندارد ارتش، شاخص‌های قلبی و عروقی و مخصوصاً حداکثر اکسیژن مصرفی ارتباط و تأثیر بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها دارد و شاخص‌های متابولیکی هوازی از شاخص‌های فیزیکی و فنوتایپی حایز اهمیت‌تر می‌باشد.
هدف: مطالعاتنشان می‌دهدکه شرایط آنتوپومتریکی و آمادگی هوازی بر عملکرد نیروهای نظامی در آزمون‌های استاندارد ورودی ارتش پاسخ‌های متفاوتی ایجاد می‌کند. هدف تحقیقحاضر، بررسی ارتباط شاخص‌های آنتروپومتریکی و حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد دانشجویان افسری امام علی بر اساس آزمون استاندارد جهانی ارتش بود.
روش تحقیق: اینتحقیق یکمطالعۀنیمه تجربیاستکه در سال 1398 در دانشگاه افسری امام علی(علیه‌السلام) انجام شد. روش نمونه‌گیری از نوعتصادفی در دسترس بود که 200 نفر بر اساس پیشینه تحقیق انتخاب شدند که به طور تصادفی دامنه سنی 4/0 ±4/22 سال و شاخص توده بدنی 05/3±3/ 23 گزارش شد. قبل از اجرای آزمون شاخص آنتوپومتریکی آزمودنی‌ها ارزیابی شد سپس توسط تست‌های میدانی حداکثر اکسیژن مصرفی نیز ارزیابی شد و در ادامه آزمودنی‌ها تست سه مرحه‌ای استاندارد ارتش را با دقت به اتمام رسانده. پـس از تأیید توزیـع طـبیـعـی داده‌ها تـوسـط آزمـون کولموگروف اسمیرنوف و بعد از همگنی واریانس‌ها توسط آزمون لون برای بررسی ارتباط سنجی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. داده‌ها به صورت میانگین و انحراف معیارها ارائه شد. تمام عملیات آماری تحقیق توسط نرم‌افزار SPSS انجام گردید و سطح معنی‌داری آزمون‌ها (05/0p<) در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:نتایـج نشان داد ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای نمره شاخص‌های آنتوپومتریکی و نمره کلی استانداردشده در دانشجویان افسری موجود می‌باشد. همچنین این آزمون نشان‌دهنده‌ی ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای نمره حداکثر اکسیژن مصرفی و نمره کلی استانداردشده در دانشجویان افسری است که نسبت همبستگی حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد در آزمون با شاخص آنتوپومتریکی بالاتر است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده این موضوع هستند که در آزمون آمادگی جسمانی استاندارد ارتش، شاخص‌های قلبی و عروقی و مخصوصاً حداکثر اکسیژن مصرفی ارتباط و تأثیر بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها دارد و شاخص‌های متابولیکی هوازی از شاخص‌های فیزیکی و فنوتایپی حایز اهمیت‌تر می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Anthropometric Indicators and Maximum Oxygen Consumption with the Performance of Imam Ali(AS) Officer Cadets Based on the World Army Standard Test

نویسندگان [English]

  • Iman Khakroo Abkenar 1
  • Mohammadreza Zarali 2
  • Ali Fakourian 2
  • Reza Sharbatzade 3
1 Exercise Physiology, Guilan University, Rasht. Iran
2 Exercise Physiology, Exercise Physiology Committee AJA, Tehran, Iran
3 Sports Management, Qazvin Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Objective: The results of studies show that anthropometric conditions and aerobic readiness on the performance of military cadets in the standard entrance tests of the army provide different answers. This study aimed to investigate the relationship between anthropometric indicators and maximum oxygen consumption with the performance of Imam Ali officer cadets based on the World Army Standard Test.
Methodology: This research is a semi-experimental study that was conducted in 1398 at Imam Ali Military University. The random sampling method was available and 200 individuals were selected based on the research background, which was randomly reported to be 22.4 years old and 23.3 body mass index. Before the test, the subjects were evaluated by the anthropometric index, then the maximum oxygen consumption was assessed by field tests, and then the subjects carefully completed the test of three standard military marches. After confirming the natural distribution of data by Kolmogorov-Smirnov test and after the homogeneity of variances by the Leven test, the Pearson correlation test was used to investigate the relationship. The data were presented as mean and standard deviations. All statistical operations of the research were performed by SPSS software and the significance level of the tests (p <0.05) was considered.
Results: The results showed that there is a direct and significant relationship between the scores of anthropometric indicators and the generalized standardized score in existing officer students. Also, this test indicates a direct and significant relationship between the variables of maximum oxygen consumption score and standardized general score. Students are officers who have a higher correlation between the maximum oxygen consumption and performance in the test with the anthropometric index.
Conclusion: The results show that in the standard physical fitness test of the army, cardiovascular indicators, and especially the maximum oxygen consumption are more relevant and effective. Compared to other indicators, aerobic metabolic indicators are more important than physical and phenotypic indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic activity
  • Anthropometric indicators
  • Army standard test