طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون‌های آمادگی جسمانی ویژه نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی بخش علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 عضو هیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر طراحی آزمون‌های آمادگی جسمانی ویژه نیروهای زمینی ایران بود.
روش‌شناسی: پس از طراحی الگوی اولیه آزمون آمادگی جسمانی، روایی و پایایی آن بررسی و بر مبنای الگوی اولیه با توجه به نیازمندی نیروهای نظامی، سه آزمون آمادگی جسمانی ویژه نیروهای تکاور، زرهی و پیاده طراحی و روایی آزمون­ها مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون t مستقل جهت تعیین روایی ساختاری الگوی اولیه، از آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین میزان روایی و پایایی آزمون­ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد در زمان اجرای آزمون آمادگی جسمانی ویژه، بین نیروهای نظامی مبتدی و نیروهای نظامی آموزش دیده تفاوت معنی­داری وجود داشت (043/0 P≤). همچنین بین دو بار اجرای الگوی اولیه آزمون آمادگی جسمانی همبستگی معنی­دار (84/0r =) وجود داشت. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین زمان آزمون آمادگی جسمانی ویژه و معدل آمادگی جسمانی در نیروهای تکاور (53/0- r =)، نیروهای زرهی
 (48/0- r =) و نیروهای پیاده ارتباط معنی‌داری (65/0- r =) وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که الگوی اولیه به دلیل توانایی تفکیک نیروی نظامی مبتدی از آموزش دیده دارای روایی ملاکی و به دلیل همبستگی مناسب بین دو بار اجرای آزمون آمادگی جسمانی اولیه پایایی مناسبی دارد. همچنین نتایج نشان داد بین زمان اجرای آزمون­های آمادگی جسمانی ویژه و معدل آمادگی جسمانی نیروهای تکاور، زرهی و پیاده همبستگی و روایی مناسب وجود دارد، از این‌رو با توجه به نتایج شاید بتوان گفت، آزمون­های ارائه شده توانایی کاربردی جهت تعیین توانایی جسمانی ویژه نیروهای تکاور، زرهی و پیاده را دارا است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Determining the Validity and Reliability of Special Physical Fitness Tests for the Islamic Republic of Iran's Ground Forces

نویسندگان [English]

  • Rasoul Rezaei 1
  • mehrali barancheshmeh 2
  • Morteza Mirzaei 3
1 Assistant Professor, Department Of Sport Sciences, Faculty Of Educational Sciences And Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Amin Polic University, Tehran, Iran.
3 MA In Exercise Physiology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of This study was to design a special physical fitness test for Iran's ground forces.
Methodology: After designing the initial test pattern, its validity and reliability were assessed. Based on the initial model, according to military requirements, three physical fitness tests of Ranger, Armored and Pedestrian forces were designed and the validity of the tests were evaluated. independent t-test was used to determine the structural validity of the initial model of physical fitness test and Pearson correlation was use to determine validity and reliability of the tests.
Results: The result showed significant difference in tie of initial physical fitness test between newly enrolled military personnel and the trained military personnel (P≤ 0.043). and significant correlation between the twice times of the initial physical fitness test (r = 0.84). The results showed significant correlation between the time of physical fitness test and physical fitness score in ranger (r = -0.53), armored (r = -0.48) and pedestrian forces
 (r = -0.65).
Conclusion: The results showed, the primary model due to distinguish difference between newly enrolled personnel from trained has critical validity and due to the appropriate correlation between the two times has apropprate relibility. The results also showed that there is a good correlation and validity between the time of special physical fitness tests and the physical fitness score of Rangers, armored carriers and pedestrians personnel. Therefore becous of this result it seems provided tests have the ability to determine the special physical fitness of Rangers, armored carriers and pedestrians personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • Reliability
  • Special Physical Fitness Tests