نویسنده = غلامعلی قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات منتخب بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کادر ویژه نیروی انتظامی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 75-85

امیرحسین رفیعی؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی شعاعی