نویسنده = امیرحسین رفیعی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیرتمرینات منتخب بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کادر ویژه نیروی انتظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

امیرحسین رفیعی


2. تأثیر تمرینات منتخب بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کادر ویژه نیروی انتظامی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 75-85

امیرحسین رفیعی؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی شعاعی